Vyhledávám data...
Detail veřejné zakázky

Revitalizace Domu kultury Ústí nad Labem - část "A " I.etapa (ID:32364)

Evidenční číslo: 7000000000125
Místo plnění: Ústí nad Labem
Stručný popis VZ: Kompletní revitalizace vstupní haly domu kultury (dále jen „DK“), rekonstrukce centrální šatny návštěvníků DK, hlavního schodiště 1.NP – 3.NP, velkého společenského sálu včetně obou přísálí a jeviště, kluboven ve 4.NP, zřízení zázemí pro možnost distribuce občerstvení v rozsahu studené kuchyně a rozlévaných nápojů, poskytovaného jednorázově na jednotlivé akce DK smluvním partnerům. Pro toto zázemí budou využity prostory v 1. až 4.NP budovy, zřízení 2 osobonákladní výtahů pro dopravu výrobků studené kuchyně, nápojů, obalů atd. (čistý a špinavý provoz), v rozsahu 1.PP až 4.NP budovy, zřízení navazujících únikových cest a zařízení dle PBŘ budovy, revitalizace fasády pavilonu „A“ včetně výměny oken a klempířských prvků, oprava střechy na objektu „A“, zajištění odvodnění části „Domu dětí a mládeže“, parkoviště a oplocení k Bělehradské ulici, předmět díla zahrnuje i základní vnitřní vybavení zabudované i volné
CPV kód hlavního předmětu: 45000000-7 Stavební práce
Předpokládaná hodnota VZ: 140 000 000
Druh řízení: Omezené
Datum zveřejnění: 09.11.2011
Rozdělení VZ na části: Ne
Požadované zálohy a záruky: Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 67 zákona poskytnutí jistoty ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) formou bankovní záruky nebo formou peněžní jistoty. Uchazeč poskytne jistotu formou bankovní záruky Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako věřitele (příjemce záruky). Uchazeč zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. Jistotu poskytne uchazeč složením nebo převedením částky na depozitní účet zadavatele č.ú.: 3849910277/0100 , VS číslo této VZ přidělené IS VZ US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami. Doklad o poskytnutí peněžní jistoty připsáním na účet zadavatele (kopie výpisu z účtu uchazeče), bude součástí nabídky v jednom ze „Stejnopisů“. Použití jakéhokoliv z uvedených dvou způsobu poskytnutí jistoty bude zadavatel akceptovat.
Podmínky financování: ena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90% ceny díla vč.DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel po zdárném předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech vad na základě konečné faktury.Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 60 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a údaje dle ust. § 13a obchodního zákoníku.
Kritéria pro zadání VZ: Nejnižší nabídková cena
Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci: ..
Vztahuje se VZ k projektu financovaném EU: Ano


Datum zveřejnění: 09.11.2011
Datum platnosti: 00.00.0000

Nejste registrovaný uživatel systému HBI Obchodní příležitosti a chcete získat plné znění poptávky/nabídky?
Kontaktujte nás na tel.: 274 000 800 nebo e-mailem poptavky@hbi.cz


Zpět přidat poptávku nové hledání
Chcete vědět víc

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rychlý kontakt

Dun & Bradstreet Czech  Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

  +420 274 000 800
  +420 274 000 100
  podpora@bisnode.cz